Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MEGAMAX

1. ALGEMENE BEPALING

• Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomsten, zijn onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze prestaties en hebben ze voorrang op alle andere algemene voorwaarden.

• Onderhavige algemene voorwaarden zijn zowel toepasselijk voor behandelings- en kraanwerken, als voor vervoer.

2. SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

• Elk aanbod van onze firma is slechts acht dagen geldig en verbindt onze firma slechts bij de defintieve aanvaarding door haar.

• Een opdracht is slechts aanvaard wanneer een schriftelijke bevestiging werd overgemaakt, omtrent de prijs, algemene en bijzondere voorwaarden en uitvoeringsdatum.

• Elk aanbod van onze firma is gebaseerd op volgende voorwaarden:

1. de opdrachtgever is gehouden alle inlichtingen te verstrekken van de te vervoeren en te behandelen goederen, en betreffende de ladings- en lossingsplaatsen en de te volgen wegen;

2. de opdrachtgever is gehouden de goederen te beschermen tegen de transport- en behandelingsrisico’s en ze te voorzien van geschikte hijs- en vasthechtingspunten;

3. de opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de ladings-en lossingsplaatsen toegankelijk en berijdbaar zijn, en dat deze plaatsen en toegangen vrijgemaakt zijn en de nodige plaats en uitvoeringsveiligheid garanderen, dat ze alle nodige stabiliteit van de grond en ondergrond bieden, meer bepaald voor wat betreft de plaatsen van installatie, stabilisatie en gebruik van hijstoestellen. De opdrachtgever neemt alle verantwoordelijkheid en kosten op zich voor elk hierboven aangeduide voorwaarde die niet zou zijn vervuld, zoals ingeval van eventuele schade aan de wegbedekking en de ondergrond, zelfs indien de opdrachtgever ter goeder trouw was.

3. PRIJS

• Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst, behelzen onze prijzen de uitvoering van de prestaties tijdens de werkdagen, tijdens de normale werkuren, zonder onderbreking van de prestaties, en met uitsluiting van : toelatingen van de politie of andere autoriteiten, wegsignalisatie, en werken ter versteviging of beveiliging der werkplaatsen .

• Wanneer een hijstoestel, of welk ander materieel ook, al dan niet inclusief bedienaar, ter beschikking van de klant wordt gesteld op grond van zijn bestelling, is zulks een verhuring en zijn in de huurprijs de kosten inbegrepen die betrekking hebben op de bedienaar en op het materieel, inclusief brandstof.

• Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst is de huurperiode vastgesteld op ondeelbare dagtaken van minimum acht uur per dag, vijf dagen van minimum acht uur per week.

• De huurperiode vangt aan bij vertrek vanuit onze magazijnen tot terugkeer in onze magazijnen.

• De kosten van aan- en afvoeren, het monteren en demonteren van bepaalde hulpstukken van de giek , extra ballastgewichten en afstempelplaten van sommige kranen dienen door de klant afzonderlijk ten laste genomen te worden

• Alle wijzigingen aan de uitvoeringsvoorwaarden der operaties zoals aangeduid onder 2 hierboven, of alle feiten zelfs van over-macht die niet te wijten zijn aan onze firma en die de uitvoering duurder maken voor onze firma of vertragingen veroorzaken, alsook alle bijkomende prestaties of verhuringen zullen aanleiding geven tot een bijkomende facturatie door onze firma, aan de tarieven door haar toegepast.

4. UITVOERING

• Onze firma bepaalt de wijze van uitvoering der prestaties.

• Zodra een hijstoestel, of welk ander materieel ook, op de plaats van werkuitvoering toekomt handelt de bedienaar uitsluitend onder gezag, leiding , toezicht en aansprakelijkheid van de opdrachtgever , zijn aangestelde of gemachtigde.

• De kabels en slengs dienen steeds door de opdrachtgever geleverd te worden en door hem aan de last bevestigd te worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle ongevallen en beschadigingen die veroorzaakt worden door de eventuele gebreken van deze kabels en slengs of de verkeerde en/of onvolledige aanslag van de te hijsen last.

• Indien een gehuurd hijstoestel, of welk ander materieel ook, door omstandigheden niet kan worden gebruikt, kan de opdrachtgever geen opheffing van de huurovereenkomst inroepen. Slechte weersomstandigheden (wind,vorst,regen, ..), staking, lock-out, machinebreuk, opstand, brand, overstroming en andere rampgevallen worden immers beschouwd als overmacht. In die gevallen kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoedering voor welke schade ook vorderen.

• Voor tijdverlies wegens defect van het gehuurde materieel is geen huur verschuldigd. In geen geval zal een eventueel defect aan-leiding kunnen geven tot het berekenen van wachturen of gevolgschade van welke aard dan ook.

• Op het einde van van een werk dient onze werkbon voor akkoord te worden ondertekend.

5. KLACHTEN

• Onze prestaties worden geacht aanvaard te zijn behoudens uitdrukkelijk geschreven bemerkingen van de opdrachtgever op onze werkbons.

• Op straffe van verval moet elke klacht worden ingediend per aangetekend schrijven binnen de twee werkdagen na de datum van de uitdrukkelijk geschreven bemerkingen op onze werkbons.

6. ANNULATIE VAN DE BESTELLING

• In geval van annulatie van de bestelling door de opdrachtgever, zal hij gehouden zijn aan onze firma een forfaitaire schadever-goeding te betalen gelijk aan 50% van de prijs, onder voorbehoud voor onze firma om een hogere schadevergoedering te vorderen met bewijs van de werkelijke schade.

7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

• Onze firma gaat slechts een middelenverbintenis aan en staat slechts in voor haar bijzondere nalatigheden en fouten, en voor de zorg besteed aan de keuze van de andere firma’s indien ze hioerop beroep doet.

• Onze firma is ontheven van elke aansprakelijkheid en van alle risico’s die rechtstreeks en onrechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van de prestaties en de verhuring van materieel, hierin inbegrepen de goederen en het personeel van de opdracht-gever, haar aangestelden of derden.

• Indien geen enkele opdracht werd gegeven aan onze firma door de opdrachtgever om deze risico’s te laten verzekeren in zijn naam en op zijn kosten, wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever rechtstreeks een verzekering heeft afgesloten met afstand van verhaal van zijnentwege en van zijn verzekeraars tegenover onze firma.

8. BETALINGEN

• De facturen van onze firma zijn kontant en zonder disconto of inhouding betaalbaar, tenzij anderssluitend beding in contract.

• Het versturen van facturen geldt als aanmaning van betaling.

• Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het bedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd met 15% (min. 75 ) ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten alsmede met nalatigheidsintresten ad 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag van de algehele betaling.

• Vervallen intresten, die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt intresten aan dezelfde intrestvoet op.

9. BEVOEGDHEID EN RECHTSMACHT

• In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering van het werk en/of de invordering van de verschuldigde bedragen, zijn enkel de rechtbanken van ons arrondissement bevoegd.